Algemene Voorwaarden

1. Begrippen

  • De organisatie: DSTraining.
  • Lid: diegene die zich aanmeldt voor een activiteit of diensten of producten afneemt.
  • Trainer: diegene die de activiteit begeleidt.
  • Activiteiten: training aangeboden door één van de trainers van DSTraining.
  • Producten: alle maaltijden, drankjes en/of andere goederen die via de webshop aangeboden worden.
  • Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden, waarin de deelnemer en de organisatie schriftelijk overeenkomen dat de organisatie activiteiten die de deelnemer met de instructeur heeft afgesproken, zal verzorgen.
  • Sportbit: het onlinesysteem inclusief de DSTraining app waarmee DSTraining activiteiten, deelnemersaantallen, locaties en trainingstijdstippen plant en producten verkoopt. Dit systeem is vindbaar op https://login.bootcamp-roosendaal.nl
  • Periode: de periode van vier weken waarbinnen de activiteiten moeten worden gepland. De huidige en volgende periode wordt, na aanmelding, weergegeven in Sportbit.

2. Toepasselijkheid

Zodra u een proefles afneemt, geregistreerd bent en/of een product of dienst afneemt via Sportbit, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van DSTraining. (hierna; “DST”). Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder lid en op alle producten en activiteiten die DST aanbiedt.

3. Algemeen 

DST is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. DST zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door DST te zijn ontvangen. 

4. Aansprakelijkheid & Deelname activiteiten

4.1 Deelname aan een training geschiedt geheel op eigen risico. DST stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele blessures of andere schade die het lid oploopt tijdens of ten gevolge van een training.

4.2 Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is DST niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook ontstaan, tijdens of in verband met de door DST georganiseerde activiteiten.

4.3 Activiteiten kunnen intensief en blessuregevoelig zijn. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten

of een andere reden hebt om te twijfelen aan trainingsdeelname, wordt geadviseerd eerst met de trainers te overleggen en indien nodig een arts te raadplegen.

4.4 De trainers van DST behouden zich het recht voor om naar zijn of haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan groepsactiviteiten.

4.5 Het lid verklaart hierbij geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van DST.

4.6. DST behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

5. Lidmaatschap

5.1. Het Lid is bekend met het feit dat zijn/haar lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in Sportbit vermelde ‘Startdatum abonnement’ of ‘Aanschafdatum rittenkaart’.

5.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van DST worden overgedragen, met daarbij behorende administratiekosten, naar een derde.

5.3. DST behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

5.4.Aanmelden voor DST dient via de website te gaan en is verplicht om aan een training te kunnen deelnemen. Leden kunnen zich tot aangegeven tijd voor aanvang van een training in- of uitschrijven. Bij later of niet annuleren wordt de training in rekening gebracht of afgeschreven van de rittenkaart.

6. Overmacht, ziekte, vakanties en feestdagen
6.1 Onder overmacht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. DST is niet gehouden om zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht langer duurt dan een maand kan het lid de overeenkomst beëindigen. DST zal nimmer aansprakelijk zijn jegens het lid als gevolg van overmacht.

6.2 Bij ziekte en/of vakantie van de trainer wordt de deelnemer een alternatief geboden.

6.3 Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door, als de deelnemer op deze dag een activiteit zou hebben gehad wordt een alternatief geboden. De betalingsverplichting blijft in deze gevallen onverminderd van kracht.

7. Ontbinding en opzegging abonnement
7.1 DST is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

7.2 Opzegging van het lidmaatschap door deelnemer dient via Sportbit te geschieden. Hiervoor geldt een opzegtermijn van een kalendermaand waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend. Overeenkomst heeft een minimale looptijd van drie maanden.

8. Betaling

8.1. Na ondertekening van deze overeenkomst zal de organisatie het verschuldigde
bedrag iedere maand automatisch incasseren. Indien om wat voor reden dan ook geen mogelijkheid is tot automatische incasso, is de organisatie gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de deelnemer aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd.

8.2 Bij betalingsachterstand zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de deelnemer. De organisatie behoudt zich het recht voor om jaarlijks de lidmaatschap gelden te verhogen c.q. te verlagen op grond van de wettelijke toegestane bepalingen. Lid wordt daarvan tijdig op de hoogte gesteld.

9. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

9.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, of zwangerschap kan met schriftelijke toestemming van DST het lidmaatschap tijdelijk opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie).  Op verzoek van DST overlegt het lid schriftelijke bewijsstukken.

9.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

9.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

10. Personal Training
10.1. De trainer bepaalt in overleg met de deelnemer één of meerdere vaste tijdstippen in de week waarop de activiteit plaatsvindt.
10.2. De deelnemer reserveert d.m.v. zijn/haar personal training abonnement één of meerdere uren in de agenda van een trainer. Tijdens deze activiteit worden de volgende handelingen door de trainer uitgevoerd. Het aanbieden van de daadwerkelijke trainingen, maar ook meten, wegen, testen, coaching en eventueel het maken van trainings- en voedingsschema's. Mocht de deelnemer extra tijd wensen dan zullen hiervoor in overleg extra kosten voor in rekening gebracht worden.
10.3. Bij verhindering dient de deelnemer zich minimaal 24 uur voor aanvangstijdstip van de geplande activiteit telefonisch af te melden bij de betreffende trainer. Betalingsverplichting blijft ook bij tijdige annulering onverminderd van kracht.
10.4. Wanneer deelnemer niet kan deelnemen op de gereserveerde tijden blijft de betalingsverplichting in deze gevallen onverminderd van kracht.

11. Huisreglement

11.1. Het Lid is bekend met de door DST gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de studio. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

11.2. DST kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft. 

12. Onbemand sporten - 24H gym

12.1. Onbemand sporten is voor eigen risico. Bij het gebruik maken van de studio naast de groepslessen worden er geen adviezen gegeven door de eventuele aanwezigheid van de trainers.

12.2. Tijdens het onbemand sporten is het meenemen van een mobiele telefoon, welke met desbetreffende nummer bekend is bij DST, verplicht

12.3. Het mee nemen van ‘niet leden’ of niet ‘24H gym pas ‘leden is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan

12.4. Een ieder dient met zijn eigen gympas de studio te openen en te sluiten

12.5. De bestaande huisregels blijven bij onbemand sporten van toepassing

12.6 Voor het gebruik maken van de studio wordt een eenmalige bijdrage gevraagd van €40,- naast de abonnementskosten. Bij beëindiging dient de gympas te worden ingeleverd en zal een restitutie van €7,50 plaatsvinden. Zolang de gympas niet is ingeleverd zullen de abonnementskosten doorlopen.

12.7. Bij het kwijtraken of gestolen worden van de gympas, dient het lid dit z.s.m. te melden bij DST. Hierbij wordt er voor een nieuwe pas €20,- in rekening gebracht.

12.8. Tijdens het onbemand sporten mag er geen gebruik worden gemaakt van de steps en/of mountainbikes zonder huurbetaling via de webshop.

13. Algemeen

13.1. Camerabewaking: De 24H studio is voorzien van camerabewaking.  Bij misdragingen worden deze beelden, indien noodzakelijk, gebruikt dan wel ter beschikking gesteld aan opsporingsdiensten. Dit ter bescherming van eigendommen, personeel en leden.

13.2. Indien een lid schade toebrengt aan eigendommen van DST, voor zover dit niet door normaal gebruik gebeurt, zal dit in rekening gebracht worden aan het lid. Hierbij heeft DST tevens het recht op ontbinding van het lidmaatschap, indien de schade het gevolg is van abnormaal gebruik.